Allmänna villkor

Här nedan beskrivs de villkor och omständigheter som blir gällande vid ett samarbete mellan TRIB och Uppdragsgivare.

 

Version 2022.12 – giltigt för avtal författade och levererade uppdrag fram till 2023-05-30.

Tillämpning

Dessa villkor gäller för all rådgivning och alla tjänster som TRIB AB (Uppdragstagaren) tillhandahåller till våra Kunder (Uppdragsgivaren), tillsammans med de eventuella tillägg och justeringar som anges i Uppdragsavtalet.

Motstridigheter

Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa Allmänna Villkor och å andra sidan Uppdragsavtalet ska Uppdragsavtalet ha företräde.

Avtal om uppdrag

Uppdragsavtal
Uppdrag bekräftas genom att ett av Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren gemensamt undertecknat Uppdragsavtal i vilket Uppdragets innehåll preciseras.

Uppdragsavtalet ska konkretiseras med avseende på Uppdragets art, omfattning, pris, ersättningsform, faktureringsmetod, tillvägagångssätt, leveransform, giltighetstid, eventuella garantier och Uppdragets längd samt tidplan.

Avtal om specifika Uppdrag gäller med ensamrätt om inte annat avtalats. Samarbetsavtalet begränsar dock ej Uppdragsgivaren på något sätt när gäller att samarbeta med andra möjliga leverantörer.

Överenskommelser kring ovan kan också göras via e-post eller annan kanal, alternativt verbalt.

Ett genomfört uppstartsmöte anses, enligt dessa villkor, vara likställande med att uppdraget är aktiverat och grunder för ersättning är accepterade.

Om inget annat överenskommits ska ett nytt uppdrag ha aktiverats inom 14 dagar efter godkännande av Uppdragsavtalet.

Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till ett befintligt Uppdragsavtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av båda Parter.

Uppdragsavtalet utgör hela överenskommelsen mellan Parterna rörande Uppdraget. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Uppdragets genomförande

Uppdragstagarens åtagande
Uppdraget ska utföras med omsorg och i för övrigt på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Uppdragstagaren är sålunda skyldig att ta de initiativ som kan vara nödvändiga för att erhålla erforderliga kunskaper och förståelse för Uppdraget och dess fullgörande. Allt arbete ska utföras av för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal.

Uppdragstagaren ska ge kontinuerlig feedback och löpande statusrapportering till Uppdragsgivaren med information om uppdragets framdrift, utmaningar och resultat. Uppdraget ska också struktureras i ett passande antal steg (sprintar), där parterna i möte tillsammans gör en mer omfattande summering av nuläge, framgångar, eventuella motgångar, åtgärder och nästa steg.

Uppdragsgivarens åtagande
Uppdragsgivaren ansvarar för att beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet. All nödvändig information och det underlag som är erforderlig för Uppdragets genomförande ska överlämnas. Uppdragsgivaren ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Uppdragsgivaren dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Uppdragstagaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra merkostnader.

Processen

Ett komplett Uppdrag via Uppdragstagaren innehåller stegen etablering, definition, aktivering, identifiering, konvertering, utvärdering, stängning och uppföljning.

Uppdraget definieras i detalj, baserat på ovan steg, innan uppstart och vid aktivering.

Mer specifik information om varje enskilt uppdrags innehåll avhandlas också i Uppdragsavtalet.

Delmoment av ovan steg är även möjligt att få levererat, när så är lämpligt.

Från Uppdragstagaren leds och genomförs respektive uppdrag av en Talent Agent, i nära samverkan med sina kollegor samt i kontinuerlig dialog med Uppdragsgivaren.

All nödvändig administration ingår. Se även nedan.

Tjänster

Uppdragstagaren utför diverse bemanningstjänster med fokus på temporära och permanenta kompetensbehov. Även ett antal tilläggstjänster erbjuds, både delmoment av kompletta leveranser, samt helt fristående tjänster.

Temporära
Interim
Förmedling av konsulter
Bemanning
Leverans av team
Leverans mot uppdragsbeskrivning
TRIB Agency

Permanenta
Executive Search
Rekrytering
Referral
Leverans av team

Support
Branding
Headhunting
Quality Assurance

Mer omfattande beskrivningar av respektive leverans eller tilläggstjänst finns att tillgå på www.trib.se.

Ersättning

Betalning för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsavtalet. Ersättningen kan bestå av både ett fast arvode, procentsatser av en specificerad summa eller timarvode enligt löpande räkning alternativt avtalat pris. Vid reducering av arvodet på grund av volym eller andra faktorer, utfaller dessa vid slutfakturering av uppdraget eller projektet.

Om beräkningsgrunder saknas i Uppdragsavtalet, kommer Uppdragstagaren att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Uppdragstagaren, användning av teknik och strukturkapital samt om uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, såsom helger eller under semesterperioder.

Standardupplägget vid ett rekryteringsuppdrag är att 30 % av totalt arvode faktureras vid uppstart, 30 % vid presentation och resterande när Uppdragsgivare och slutkandidat är överens. När gäller förmedling av konsult är standard ett procentuellt påslag om i snitt + 25 %, i relation till arvodet per timme.

Oavsett om fakturering av Uppdrag utförs enligt löpande räkning eller till avtalat pris har Uppdragstagaren rätt att vid avtalets ingående fakturera en startavgift, enligt överenskommet i Uppdragsavtalet.

Vid rekrytering av fler kandidater i samma process är kostnaden för den andra kandidaten 80% av den totala avgiften och för följande kandidater 60%.

Eventuella kostnader för inköp av externa tester eller alternativ är tillkommande.

Alla priser som anges är exklusive moms.

Leveranstid

En för Uppdraget rimlig tid för leverans fastläggs i Uppdragsavtalet, i samverkan med Uppdragsgivaren. Leveranstiden kan dock påverkas av faktorer utanför Uppdragstagarens kontroll och är således primärt ett estimat och en gemensam målsättning tillsammans med Uppdragsgivaren.

Uppdragstagaren har rätt att omformulera delar av eller hela tidplanen vid oförutsedda svårigheter eller utmaningar.

Uppdragstagaren kan ej göras ansvariga för att längre tid än planerat behövs, vid händelsen att Uppdragsgivaren varit otillgänglig.

Kvalitetssäkring

I både kompletta rekryteringsuppdrag och konsultförmedlingar ingår screening av Kandidaterna – djupintervjuer genomförts, eventuella arbetsprover utvärderas och minst två referenstagningar genomförs.

Hanteringen av eventuella case, arbetsprover och tester ingår samt behandling av kreditkontroll och utdrag ut belastningsregister.

Efter genomförd leverans av en rekrytering eller konsultförmedling gör Uppdragstagaren både kvalitativa och kvantitativa utvärderingar. Efter att slutkandidaten varit i arbete hos Uppdragsgivaren i tre (3) respektive sex (6) månader följer Uppdragstagaren också upp förväntad prestation, med både Kandidat och Uppdragsgivaren. I en konsultförmedling kontrolleras status både löpande under och efter slutförande av Konsultuppdraget.

Betalningsvillkor

Utförs Uppdrag till avtalat pris ska fakturering ske enligt överenskommen betalningsplan, angivet i Uppdragsavtalet.

Betalning ska ske mot faktura. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Betalar inte Uppdragsgivaren i rätt tid har Uppdragstagaren rätt att efter skriftlig avisering därom tills vidare avbryta Uppdraget, tills dess betalning skett.

Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i rätt tid, har Uppdragstagaren rätt att omedelbart avbryta Uppdraget tills dess den utestående fordran är till fullo betald, och Uppdragstagaren är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet.

Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren efter mer än trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse ännu inte betalat. Uppdragstagaren har då också rätt till full ersättning enligt överenskommet i Uppdragsavtalet. Motsvarande gäller också om Uppdragsgivaren ej i tid betalar för annat uppdrag som Uppdragstagaren utför.

Vid återkommande dröjsmål med betalning för en förmedlad konsult, har också Uppdragstagaren rätt att revidera eller helt ta bort konsultens avtalade uppsägningstid. Uppdragstagaren ges dessutom befogenhet att ge förmedlad konsult möjlighet att rikta sina betalningsanspråk, för nedlagd tid och eventuell kontrakterad uppsägningstid, direkt gentemot Uppdragsgivaren.

Likvid tillhanda 15 dagar från fakturadatum vid konsultuppdrag och 30 dagar för övriga tjänster, om inget annat överenskommits i Uppdragsavtalet.

Sekretess och immateriella rättigheter

Om inte något annat följer av lag eller för Uppdragstagaren tillämplig god yrkessed avtalar Parterna att följande sekretessåtagande ska gälla.

Respektive Part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om Uppdraget för utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att Uppdraget ska kunna utföras. Uppdragstagaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna under Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget.

Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Uppdragstagaren eller konsulter som tillhandahålls av Uppdragstagaren, ska inte, i enlighet med detta avtal, förvärva någon äganderätt av något slag över Uppdragsgivarens immateriella rättigheter, data, eller material, oavsett format eller medium. I den mån Uppdragstagaren eller konsulter som tillhandahålls av Uppdragstagaren skapar modifiering av immateriella rättigheter, data eller material, ägs sådan modifiering uteslutande av Uppdragsgivaren.

Reklamation

Fel eller brist vad gäller Uppdragstagarens utförande av Uppdraget ska av Uppdragsgivaren omgående skriftligen reklameras till Uppdragstagaren.

Fel eller brist som upptäcks av Uppdragsgivaren efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom 30 kalenderdagar efter det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts efter det att Uppdraget avslutades.

Uppdraget är avslutat då anställningsavtalet undertecknats, konsultuppdraget är levererat eller uppdraget annars får anses avslutat.

Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.

Uppdragsgivarens rätt till eventuellt skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Uppdragsgivaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

Uppdragstagaren ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, genom ny leverans, innan Uppdragsgivaren framställer anspråk på ersättning.

Garanti

I vissa leveranser ges garantier, som gäller från och med kandidatens eller konsultens första arbetsdag och under en avtalad period framåt i tiden.

Eventuell garanti behandlas och förtydligas i respektive Uppdragsavtal.
Garantin är då gällande i de fall där det visar sig att kandidaten ej uppfyller de krav som formulerats inför och under uppdraget. Det vill säga att även tillkommande krav, men också eventuella justeringar och identifierade men av Uppdragsgivaren accepterade brister, tas i beaktande.

I de fall där garantin av båda parter anses vara berättigad, inom ramen för överenskommen tidsperiod i Uppdragsavtalet, åtar sig Uppdragstagaren att hitta en ny kandidat utan tillkommande arvode.

Garantin gäller under förutsättning att tjänsten eller uppgiften är densamma som enligt gällande överenskommelse samt att kandidaten fått rätt förutsättningar för att klara sitt åtagande.

Väljer kandidaten att själv avsluta sin anställning eller sitt Konsultuppdrag av den anledning att Uppdragsgivaren ej uppfyllt sitt ansvar som arbetsgivare alternativt Uppdragsgivare, gäller ej garantin.

För att garantin ska kunna åberopas ska Uppdragstagaren, senast efter hälften av utlovad garantitid och påbörjad anställning, ha blivit informerad om eventuella upplevda brister hos kandidaten. För förmedlad konsult ska information ges inom 14 kalenderdagar.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för Uppdraget och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) kommer Uppdragstagaren att för Uppdragsgivarens räkning behandla personuppgifter som Uppdragsgivaren lämnat självmant och personuppgifter som Uppdragstagaren inhämtat från interna och externa register.

Uppdragstagaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt personuppgiftslagen för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

Samtliga personuppgifter hos Uppdragstagaren hanteras i enlighet med GDPR. Personuppgifter kopplat till ett specifikt Uppdrag sparas i max 12 månader, om kandidat ej önskar annorlunda.

Uppdragsgivaren är ansvariga för sin hantering av personuppgifter och ska se till att ha egna rutiner som hanterar regelverket kring GDPR och kandidater som behandlas inom ramen för respektive Uppdrag.

Se även vår Privacy Policy.

Ansvar

Uppdragstagaren ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot Uppdragsgivaren för skada som vållats Uppdragsgivaren på grund av försummelse av Uppdragstagaren.

Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Uppdragstagarens ansvar är per Uppdrag begränsat till ersättningen för Uppdraget, dock max 10 gånger det vid avtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Uppdragstagaren är inte i något fall ansvarig för skada som beror på av Uppdragsgivaren lämnade felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Uppdragsgivaren inte varit medverkande i Uppdragets genomförande.

Uppdragstagaren ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan. Uppdragstagaren ska på begäran av Uppdragsgivaren lämna bevis på att en sådan försäkring finns.

Befrielsegrunder

Uppdragstagaren fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelser, terroristdåd, eldsvåda, storm, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout, pandemi eller annan liknande omständighet.

Uppdragstagaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Uppdragsgivaren i händelse av Force Majeure.

Avbrott

Uppdragsgivaren har alltid rätt att avbryta ett rekryteringsuppdrag eller en förmedlad konsult.

Vid avbrott av en rekrytering fakturerar Uppdragstagaren endast för senast påbörjat moment i processen, i enlighet med Uppdragsavtalet. Om Uppdragsgivaren har börjat utvärdera presenterade kandidaterna faktureras dock ytterligare en andel av uppdragets totala arvode. Standard 20 % av totalt avtalat arvode för uppdraget.

Avbrott accepteras dock ej med anledning av att Uppdragsgivaren själva funnit en kandidat som under samarbetet undvikits att presenteras för Uppdragstagaren i syfte att införlivas i den gemensamma processen.
Vid avbrott i ett konsultuppdrag gäller de villkor som formulerats i Uppdragsavtalet och för projektet bestämd uppsägningstid.

Uppdragstagaren reserverar sig rätten att avbryta eller begära omstart av Uppdraget om väsentliga förändringar sker som markant påverkar förutsättningarna för Uppdragstagaren att genomföra Uppdraget. Som exempelvis betydande förändringar i Uppdragsgivarens organisation eller alternativt mer omfattande justeringar av rollen.

Om en eller flera kandidater väljer att dra sig ur i Uppdragets senare del är Uppdragstagaren skyldig att presentera nya kandidater. Dock ej om avhoppet sker med anledning av att Uppdragsgivaren agerat för långsamt, trots återkommande påminnelser från Uppdragstagaren. I detta skede har Uppdragstagaren rätten att återigen ta betalt för presentation av nya kandidater, alternativt att avbryta processen.

Ovan villkor blir också gällande vid ett längre uppehåll som medfört att Uppdraget förlorat identifierade relevanta kandidater, med följden att det är nödvändigt för Uppdragstagaren att identifiera och utvärdera nya kandidater.

Paus av ett pågående uppdrag tillåts om totalt fjorton (14) dagar. Därefter hanteras uppdraget som ett avbrott, om inget annat överenskoms mellan parterna.

Exklusivitet

Uppdragstagaren har exklusivitet som partner vid ett beställt och aktiverat uppdrag. Samtliga kandidater ska då gå via och hanteras av Uppdragstagaren, även kandidater som kommer i direkt kontakt med Uppdragsgivaren under uppdragsperioden.

De kandidater som eventuellt Uppdragsgivaren redan har träffat eller har en pågående dialog med för aktuellt behov berättas om för TRIB och avskrivs alternativt tas in i Uppdraget, innan eller vid uppstart av samarbetet.

Om Uppdragsgivaren eller tillhörande under/dotterbolag inom tolv månader från Uppdragets avslutande väljer att anställa eller anlita av Trib presenterade kandidater eller konsulter har Uppdragstagaren rätt till ersättning enligt Tribs generella arvode, se arvoden. Vid anlitande av konsult, inom tolv månader från senast avslutat uppdrag, åtar sig uppdragsgivaren att vid förlängning eller nytt uppdrag att gå via Uppdragstagaren

Ovan blir gällande också om Uppdragsgivaren presenterar en kandidat vidare till någon annan organisation samt tillhörande under/dotterbolag.

Vid händelsen att tipsad kandidat från Uppdragsgivaren slutligen blir rekryterad sker ett avdrag om 10 % på totalt arvode.

Övertagande av konsult

Vid rekrytering av en bevisligen bearbetad, presenterad och/eller förmedlad konsult under eller 12 månader efter avslutat Uppdrag är kostnaden enligt fastlagt i Uppdragsavtalet. Om ej fastlagt, arvode standard 160 000 kr.

Försäkring

TRIB innehar ansvarsförsäkring från Trygg Hansa, med ett försäkringsbelopp om 10 000 000 kr.

Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från dag för undertecknande av Uppdragsavtal och under i avtalet angiven tid.

Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller
b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

Tvister

Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfaran- det gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Uppdragstagaren dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.

Om någon bestämmelse i Uppdragsavtalet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor eller Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istället skälig jämkning ske.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.