Allmänna villkor

Här nedan beskrivs de villkor och omständigheter som blir gällande vid ett samarbete mellan TRIB och Uppdragsgivare.

 

Trygg-Hansa AB
Version 2023-12-11

Tillämpning

Dessa villkor gäller för all rådgivning och alla tjänster som TRIB AB (Uppdragstagaren) tillhandahåller till våra Kunder (Uppdragsgivaren), tillsammans med de eventuella tillägg och justeringar som anges i Uppdragsavtalet.

Motstridigheter

Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa Allmänna Villkor och å andra sidan Uppdragsavtalet ska Uppdragsavtalet ha företräde.

Avtal om uppdrag

Uppdragsavtal
Uppdrag bekräftas genom att ett av Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren gemensamt undertecknat Uppdragsavtal, i vilket Uppdragets innehåll, preciseras.

Uppdragsavtalet ska konkretiseras med avseende på Uppdragets art, omfattning, pris, ersättningsform, faktureringsmetod, tillvägagångssätt, leveransform, giltighetstid, eventuella garantier och Uppdragets längd samt tidplan.

Avtal om specifika Uppdrag gäller med ensamrätt om inte annat avtalats. Samarbetsavtalet begränsar dock ej Uppdragsgivaren på något sätt när gäller att samarbeta med andra möjliga leverantörer.

Överenskommelser kring ovan kan också göras via e-post eller annan kanal, alternativt verbalt.

Ett genomfört uppstartsmöte anses, enligt dessa villkor, vara likställande med att uppdraget är aktiverat och grunder för ersättning är accepterade.

Om inget annat överenskommits ska ett nytt uppdrag ha aktiverats inom 14 dagar efter godkännande av Uppdragsavtalet.

Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till ett befintligt Uppdragsavtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av båda Parter.

Uppdragsavtalet utgör hela överenskommelsen mellan Parterna rörande Uppdraget. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Uppdragets genomförande

Uppdragstagarens åtagande
Uppdraget ska utföras med omsorg och i för övrigt på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Uppdragstagaren är sålunda skyldig att ta de initiativ som kan vara nödvändiga för att erhålla erforderliga kunskaper och förståelse för Uppdraget och dess fullgörande. Allt arbete ska utföras av för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal.

Uppdragstagaren ska ge kontinuerlig feedback och löpande statusrapportering till Uppdragsgivaren med information om uppdragets framdrift, utmaningar och resultat. Uppdraget ska också struktureras i ett passande antal steg (sprintar), där parterna i möte tillsammans gör en mer omfattande summering av nuläge, framgångar, eventuella motgångar, åtgärder och nästa steg.

Uppdragstagaren svarar för att ett konsultuppdrag genomförs på ett professionellt sätt och med iakttagande av god sedvänja inom branschen.

Uppdragsgivarens åtagande
Uppdragsgivaren ansvarar för att beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet. All nödvändig information och det underlag som är erforderlig för Uppdragets genomförande ska överlämnas. Uppdragsgivaren ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Uppdragsgivaren dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Uppdragstagaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra merkostnader.

Det åligger Uppdragsgivaren att ansvara för arbetsledning av förmedlad konsult, att ansvara för kontroll och uppföljning samt att lämna erforderlig information, dokumentation och instruktioner samt behörighet för att säkerställa uppdragets utförande. Tillhandahållet material återlämnas till Uppdragsgivaren efter uppdragets utförande. 

Arbetsuppgifterna i uppdraget beskrivs i en plan, som upprättas i samråd mellan primärt konsulten och Uppdragsgivaren. Konsulten förbinder sig därefter att vid utförandet av uppdraget följa denna plan.

Vid bemanning åtar sig Uppdragsgivaren att svara för och bekosta erforderlig kontorsservice såsom arbetsplats, mobiltelefon, dator, kontorsmaterial och annan nödvändig utrustning i samband med att konsulten tjänstgör hos Uppdragsgivaren.

Det åligger Uppdragsgivaren att iaktta 3 kap 12§ i Arbetsmiljölagen genom att informera inhyrd konsult om lagar och förordningar jämte interna instruktioner och rutiner samt i övrigt vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att undvika och förhindra att konsulten utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Processen

Ett komplett Uppdrag via Uppdragstagaren innehåller stegen etablering, definition, aktivering, identifiering, konvertering, utvärdering, stängning och uppföljning.

Mer specifik information om varje enskilt uppdrags innehåll avhandlas och förtydligas i Uppdragsavtalet. Uppdraget definieras i detalj, baserat på ovan steg, både innan och under uppstart samt vid aktivering.

Delmoment av ovan steg är även möjligt att få levererat, när så är lämpligt.

Från Uppdragstagaren leds och genomförs respektive uppdrag av en Talent Agent, i nära samverkan med sina kollegor och i kontinuerlig dialog med Uppdragsgivaren.

All nödvändig administration ingår. Se även nedan.

Tjänster

Uppdragstagaren utför diverse tjänster med fokus på temporära och permanenta kompetensbehov. Även ett antal tilläggstjänster erbjuds, både delmoment av kompletta leveranser, samt helt fristående tjänster inom ramen för Support.

Temporära
Interim
Freelance
Bemanning
Team
Agency
SOW

Permanenta
Executive Search
Recruitment
Team

Support
Branding
Headhunting
Quality Assurance

Mer omfattande beskrivningar av respektive leverans eller tilläggstjänst finns att tillgå på www.trib.se.

Leveransmodeller

Referral
Med Referral avses de fall där Uppdragsgivaren presenterar eller tipsar in relevanta och från nätverket tillgängliga kandidater för anställning eller tidsbegränsat konsultuppdrag, där en full process ej är beställd och/eller aktiverad.

Solo
Med Solo avses en enskild rekryteringsprocess där Uppdragstagaren ansvarar för att söka, identifiera, presentera och konvertera lämpliga kandidater för en specifik tjänst hos Uppdragsgivaren för anställning eller tidsbegränsat konsultuppdrag.

Bundle
Med Bundle menas ett uppdrag där målsättningen är att flera roller ska tillsättas under samma tidsbestämda period och gentemot samma rekryterande part. Endast en uppstart och aktivering sker och processen bedrivs som ett samlat upplägg. Det totala arvodet reduceras då med hänsyn till volym (antal roller) och givet utrymme för kostnadseffektivare styrning.

Access
Access är ett exklusivt samarbete mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren, där parterna är överens om att ett estimerat antal roller ska tillsättas, under en specificerad period, sex (6) till tolv (12) månader. Arvodet per rekrytering reduceras då i förhållande till det totala antalet roller, baserat på ett snittpris.

Den fasta månadskostnaden ger Uppdragsgivaren möjlighet att under perioden erhålla obegränsad tillgång till Tribs nätverk och interna resurser. En dedikerad kundansvarig tillsätts och månatliga avstämningar genomförs.

Ersättning

Betalning för erhållen leverans debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsavtalet. Ersättningen kan bestå av både ett fast arvode, procentsatser av en specificerad summa eller timarvode enligt löpande räkning alternativt avtalat pris.

Vid eventuell reducering av ett arvode på grund av volym eller andra påverkande faktorer, utfaller den vanligtvis vid slutfakturering av uppdraget eller projektet.

Om beräkningsgrunder saknas i Uppdragsavtalet, kommer Uppdragstagaren att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Uppdragstagaren, användning av teknik och strukturkapital samt om uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, såsom helger eller under semesterperioder.

Oavsett om fakturering av Uppdrag utförs enligt löpande räkning eller till avtalat pris har Uppdragstagaren rätt att vid avtalets ingående fakturera en startavgift, enligt överenskommet i Uppdragsavtalet.

Vid rekrytering av fler kandidater i samma process är kostnaden för den andra kandidaten 80 % av den totala avgiften och för följande kandidater 60 %.

Vid leveransmodell Access utfaller en fast månadskostnad i förskott varje månad under avtalsperioden. Tillkommande ersättning per genomförd rekrytering betalas vid överenskommelse med respektive kandidat.

Samtliga priser som anges är exklusive moms.

Se även gällande prislista.

Övriga kostnader

Eventuella kostnader för inköp av externa tester eller alternativ är tillkommande.

Kostnader för resor och logi debiteras med faktisk kostnad. Eventuell restid utanför aktuellt storstadsområde och ordinarie arbetstid debiteras 50 % av ordinarie timarvode.

För resekostnader som föranletts av uppdraget och beordrats av Uppdragsgivaren utgår rese- och traktamentsersättning i enlighet med Skatteverkets anvisningar. 

Ovanstående gäller inte resor till och från ordinarie arbetsplats. 

Leveranstid

En för Uppdraget rimlig tid för leverans fastläggs i Uppdragsavtalet, i samverkan med Uppdragsgivaren. Leveranstiden kan dock påverkas av faktorer utanför Uppdragstagarens kontroll och är således primärt ett estimat och en gemensam målsättning tillsammans med Uppdragsgivaren.

Uppdragstagaren har rätt att omformulera delar av eller hela tidplanen vid oförutsedda svårigheter eller utmaningar.

Uppdragstagaren kan ej göras ansvariga för att längre tid än planerat behövs, vid händelsen att Uppdragsgivaren varit otillgänglig.

Kvalitetssäkring

I både kompletta rekryteringsuppdrag och konsultförmedlingar ingår screening av Kandidaterna – djupintervjuer genomförts, eventuella arbetsprover utvärderas och minst två referenstagningar utförs.

Hantering och administration av eventuella case, arbetsprover och tester ingår samt vid behov behandling av kreditkontroll och utdrag ut belastningsregister.

Efter genomförd leverans av en rekrytering eller konsultförmedling gör Uppdragstagaren både kvalitativa och kvantitativa utvärderingar.

Efter att slutkandidaten varit i arbete hos Uppdragsgivaren i tre (3) respektive sex (6) månader följer Uppdragstagaren upp förväntad prestation, med både Kandidat och Uppdragsgivaren.

I en konsultförmedling kontrolleras status både löpande under och efter slutförande av Konsultuppdraget.

Betalningsvillkor

Utförs Uppdrag till avtalat pris ska fakturering ske enligt överenskommen betalningsplan, angivet i Uppdragsavtalet.

Betalning ska ske mot faktura. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Betalar inte Uppdragsgivaren i rätt tid har Uppdragstagaren rätt att efter skriftlig avisering därom tills vidare avbryta Uppdraget, tills dess betalning skett.

Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i rätt tid, har Uppdragstagaren rätt att omedelbart avbryta Uppdraget tills dess den utestående fordran är till fullo betald, och Uppdragstagaren är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet.

Uppdragstagaren har rätt att säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren efter mer än trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse ännu inte betalat. Uppdragstagaren har då också rätt till full ersättning enligt överenskommet i Uppdragsavtalet. Motsvarande gäller också om Uppdragsgivaren ej i tid betalar för annat uppdrag som Uppdragstagaren utför.

Vid återkommande dröjsmål med betalning för en förmedlad konsult, har också Uppdragstagaren rätt att revidera eller helt ta bort konsultens avtalade uppsägningstid. Uppdragstagaren ges dessutom befogenhet att ge förmedlad konsult möjlighet att rikta sina betalningsanspråk, för nedlagd tid och eventuell kontrakterad uppsägningstid, direkt gentemot Uppdragsgivaren.

Likvid tillhanda 15 dagar från fakturadatum vid konsultuppdrag och 30 dagar för övriga tjänster, om inget annat överenskommits i Uppdragsavtalet.

Om Bolaget önskar längre betalningsvillkor än ovan, ska extra påslag göras på debiteringen enligt nedan: Betalningsvillkor +15 dagar ger 4 % tillägg på priset.

Om påminnelse måste skickas, debiteras en påminnelseavgift om 60 SEK.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen i Sverige.

Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till extern inkassoleverantör. Om så sker, tillkommer kostnader enligt Inkassolagen.

Reklamation

Fel eller brist vad gäller Uppdragstagarens utförande av Uppdraget ska av Uppdragsgivaren omgående skriftligen reklameras till Uppdragstagaren, för omgående åtgärdande. 

Fel eller brist som upptäcks av Uppdragsgivaren efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom 15 kalenderdagar efter det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts efter det att Uppdraget avslutades.

Uppdraget är avslutat då anställningsavtalet undertecknats, konsultuppdraget är levererat eller uppdraget annars får anses avslutat.

Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.

Uppdragsgivarens rätt till eventuellt skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Uppdragsgivaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

Uppdragstagaren ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, genom ny leverans, innan Uppdragsgivaren framställer anspråk på ersättning.

Vid förmedling av konsult åligger det Uppdragsgivaren att till konsulten och Uppdragstagaren omgående reklamera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster, för snarast åtgärdande.

Garanti

I vissa leveranser ges garantier, som gäller från och med kandidatens eller konsultens första arbetsdag och under en avtalad period framåt i tiden.

Eventuell garanti behandlas och förtydligas i respektive Uppdragsavtal.
Garantin är då gällande i de fall där det visar sig att kandidaten ej uppfyller de krav som formulerats inför och under uppdraget. Det vill säga att även tillkommande krav, men också eventuella justeringar och identifierade men av Uppdragsgivaren accepterade brister, tas i beaktande.

I de fall där garantin av båda parter anses vara berättigad, inom ramen för överenskommen tidsperiod i Uppdragsavtalet, åtar sig Uppdragstagaren att hitta en ny kandidat utan tillkommande arvode.

Garantin gäller under förutsättning att tjänsten eller uppgiften är densamma som enligt gällande överenskommelse samt att kandidaten fått rätt förutsättningar för att klara sitt åtagande.

Väljer kandidaten att själv avsluta sin anställning eller sitt Konsultuppdrag av den anledning att Uppdragsgivaren ej uppfyllt sitt ansvar som arbetsgivare alternativt Uppdragsgivare, gäller ej garantin.

För att garantin ska kunna åberopas ska Uppdragstagaren, senast efter hälften av utlovad garantitid och påbörjad anställning, ha blivit informerad om eventuella upplevda brister hos kandidaten. För förmedlad konsult ska information ges inom 14 kalenderdagar.

Avbrott

Uppdragsgivaren har alltid rätt att avbryta ett rekryteringsuppdrag eller en förmedlad konsult.

Rekrytering

Vid avbrott av en rekrytering fakturerar Uppdragstagaren endast för senast påbörjat moment i processen, i enlighet med Uppdragsavtalet. Om Uppdragsgivaren har börjat utvärdera presenterade kandidaterna faktureras dock ytterligare en andel av uppdragets totala arvode. Standard 20 % av totalt avtalat arvode för uppdraget.

Avbrott accepteras dock ej med anledning av att Uppdragsgivaren själva funnit en kandidat som under samarbetet undvikits att presenteras för Uppdragstagaren i syfte att införlivas i den gemensamma processen.
Vid avbrott i ett konsultuppdrag gäller de villkor som formulerats i Uppdragsavtalet och för projektet bestämd uppsägningstid.

Uppdragstagaren reserverar sig rätten att avbryta eller begära omstart av Uppdraget om väsentliga förändringar sker som markant påverkar förutsättningarna för Uppdragstagaren att genomföra Uppdraget. Som exempelvis betydande förändringar i Uppdragsgivarens organisation eller alternativt mer omfattande justeringar av rollen.

Om en eller flera kandidater väljer att dra sig ur i Uppdragets senare del är Uppdragstagaren skyldig att presentera nya kandidater. Dock ej om avhoppet sker med anledning av att Uppdragsgivaren agerat för långsamt, trots återkommande påminnelser från Uppdragstagaren. I detta skede har Uppdragstagaren rätten att återigen ta betalt för presentation av nya kandidater, alternativt att avbryta processen.

Ovan villkor blir också gällande vid ett längre uppehåll som medfört att Uppdraget förlorat identifierade relevanta kandidater, med följden att det är nödvändigt för Uppdragstagaren att identifiera och utvärdera nya kandidater.

Paus av ett pågående uppdrag tillåts om totalt fjorton (14) dagar. Därefter hanteras uppdraget som ett avbrott, om inget annat överenskoms mellan parterna.

Om uppdragsgivaren avbryter Bundle eller Access innan det enligt uppdragsavtalet antal beställda roller är tillsatta, utfaller en kostnad för mellanskillnaden mot bruttopris.

Konsult

Vid avbokning eller ombokning som sker åtta (8) till fyra (4) veckor före genomförandet debiteras 50 % av estimerad första månadskostnad. Vid avbokning senare än fyra (4) veckor före genomförandet debiteras 100 % av estimerad första månadskostnad.

I det fall genomförandet flyttas fram mindre än sex månader får uppdragsgivaren tillgodoräkna sig hela det debiterade beloppet. Ombokning kan endast ske en gång. Trib kan ej garantera eventuellt namngiven resurs vid ombokning, ej heller exakt arvode.

Enligt avtalet debiterbara merkostnader kan tillkomma. Fakturering sker i anslutning till ovan. 

Respektive part äger rätten att skriftligen säga upp en konsultförmedling till omedelbart upphörande för det fall den andra parten lämnar in ansökan om konkurs, försätts i likvidation eller inleder ackordsförfarande eller liknande förfarande eller bryter mot villkoren i ingånget Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från det att andra parten skriftligen uppmanat felande part att vidta rättelse.

Vid uppsägning och/eller omedelbart upphörande av ett Avtal skall förmedlad konsult omedelbart och utan kostnad för Uppdragsgivaren återsända Uppdragsgivaren konfidentiella information samt de kopior som gjorts därav.

Exklusivitet

Uppdragstagaren har exklusivitet som partner vid ett beställt och aktiverat uppdrag, om inget annat stipuleras i Uppdragsavtalet. Samtliga kandidater ska då gå via och hanteras av Uppdragstagaren, även kandidater som kommer i direkt kontakt med Uppdragsgivaren under uppdragsperioden.

De kandidater som eventuellt Uppdragsgivaren redan har träffat eller har en pågående dialog med för aktuellt behov berättas om för Uppdragstagaren och avskrivs alternativt tas in i Uppdraget, innan eller vid uppstart av samarbetet.

Om Uppdragsgivaren eller tillhörande under/dotterbolag inom tolv månader från Uppdragets avslutande väljer att anställa eller anlita av Trib presenterade kandidater eller konsulter har Uppdragstagaren rätt till ersättning enligt Tribs generella arvode, se arvoden.

Vid ny användning av anlitad konsult, inom tolv månader från senast avslutat uppdrag, åtar sig Uppdragsgivaren att vid förlängning eller nytt uppdrag att gå via Uppdragstagaren.

Ovan villkor blir också gällande om Uppdragsgivaren presenterar en kandidat vidare till någon annan organisation samt tillhörande under/dotterbolag.

Vid händelsen att tipsad kandidat från Uppdragsgivaren i en process slutligen blir rekryterad sker ett avdrag om 10 % på totalt nettoarvode.

Byte av konsult

Trib ansvarar för att förmedlad konsult har för uppdraget erforderlig kompetens. Byte av för uppdraget engagerad konsult kan göras efter överenskommelse. Vid oplanerade, enstaka frånvarotillfällen, t ex sjukdom eller vård av sjukt barn, ersätter inte Trib vald resurs med annan konsult. 

Vid längre frånvaro ska Trib utan skäligt dröjsmål erbjuda lämplig ersättare. Trib ansvarar i sådant fall inte för att uppdraget kan utföras utan försening. 

Om konsulten väljer att avbryta uppdraget, eller om Uppdragsgivaren vill avbryta uppdraget med befintlig konsult åtar sig Trib att erbjuda Uppdragsgivaren en ny konsult utan extra kostnad.

Övertagande av konsult

Vid rekrytering av en bevisligen bearbetad, presenterad och/eller förmedlad konsult under eller 12 månader efter avslutat Uppdrag är kostnaden enligt fastlagt i Uppdragsavtalet. Om ej fastlagt, arvode enligt aktuell prislista, men ej lägre än 250 000 kr.

Konsulten ska ha varit inhyrd i minst 30 dagar innan rekrytering kan ske. 

Ansvar

Uppdragstagaren ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot Uppdragsgivaren för skada som vållats Uppdragsgivaren på grund av försummelse av Uppdragstagaren.

Skadeståndsansvaret omfattar inte i något fall ansvar för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller minskad omsättning. Uppdragstagarens ansvar är per Uppdrag begränsat till ersättningen för Uppdraget, dock max 10 gånger det vid avtalets träffande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Uppdragstagaren är inte i något fall ansvarig för skada som beror på av Uppdragsgivaren lämnade felaktiga instruktioner eller bristande underlag eller att Uppdragsgivaren inte varit medverkande i Uppdragets genomförande.

Uppdragstagaren ska teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan. Uppdragstagaren ska på begäran av Uppdragsgivaren lämna bevis på att en sådan försäkring finns.

Sekretess och immateriella rättigheter

Om inte något annat följer av lag eller för Uppdragstagaren tillämplig god yrkessed avtalar Parterna att följande sekretessåtagande ska gälla.

Respektive Part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om Uppdraget för utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att Uppdraget ska kunna utföras. Uppdragstagaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna under Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget.

Parterna har dock rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Uppdragstagaren eller konsulter som tillhandahålls av Uppdragstagaren, ska inte, i enlighet med detta avtal, förvärva någon äganderätt av något slag över Uppdragsgivarens immateriella rättigheter, data, eller material, oavsett format eller medium. I den mån Uppdragstagaren eller konsulter som tillhandahålls av Uppdragstagaren skapar modifiering av immateriella rättigheter, data eller material, ägs sådan modifiering uteslutande av Uppdragsgivaren.

Befrielsegrunder

Uppdragstagaren fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelser, terroristdåd, eldsvåda, storm, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout, pandemi eller annan liknande omständighet.

Uppdragstagaren ska utan onödigt dröjsmål meddela Uppdragsgivaren i händelse av Force Majeure.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för Uppdraget och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) kommer Uppdragstagaren att för Uppdragsgivarens räkning behandla personuppgifter som Uppdragsgivaren lämnat självmant och personuppgifter som Uppdragstagaren inhämtat från interna och externa register.

Uppdragstagaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt personuppgiftslagen för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

Samtliga personuppgifter hos Uppdragstagaren hanteras i enlighet med GDPR. Personuppgifter kopplat till ett specifikt Uppdrag sparas i max 12 månader, om kandidat ej önskar annorlunda.

Uppdragsgivaren är ansvariga för sin hantering av personuppgifter och ska se till att ha egna rutiner som hanterar regelverket kring GDPR och kandidater som behandlas inom ramen för respektive Uppdrag.

Se även vår Privacy Policy.

Försäkring

Uppdragstagen innehar ansvarsförsäkring från Trygg Hansa, med ett försäkringsbelopp om 10 000 000 kr.

Avtalstid och uppsägning

Dessa villkor gäller från dag för undertecknande av Uppdragsavtal och under i avtalet angiven tid.

Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

a) den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan; eller
b) den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
c) om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

Tvister

Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfaran- det gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Uppdragstagaren dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.

Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.

Om någon bestämmelse i Uppdragsavtalet konstateras ogiltig, ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor eller Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltiga. I den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska istället skälig jämkning ske.

Trib är en talangagentur.
Palt är bättre än kroppkakor.

Trib logo
Design by Aron Sundberg
Development by Oh My
Typefaces by Newlyn
and Kanon Foundry
By joining Trib you will be a part of our closest network. In every new opportunity, you will be in our minds. Please give us some info below and you’re all set. And of course, you’re still welcome to contact us when you find something you like.